Quy định về kinh doanh xổ số

by Le Thuy June 8, 2016 at 9:32 pm
Comments Off on Quy định về kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2006/TT-BTC hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007, trong đó có quy định về nguồn thu bán XSMB 

xo-so-3-mien

Theo đó, từ năm 2007 thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11 (ngày 31-10-2006) của Quốc hội, nguồn thu KQXS không đưa vào cân đối thu, chi ngân sách địa phương mà được quản lý qua ngân sách nhà nước. Căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn của Bộ Tài chính về dự toán thu, chi từ nguồn thu xo so, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định tổng mức thu tối đa không vượt quá mức thu Bộ Tài chính quy định; đồng thời sử dụng toàn bộ nguồn thu này để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương, trong đó tập trung đầu tư các công trình về giáo dục, y tế; hạn chế sử dụng nguồn thu này vào mục đích khác.

Việc thu nộp các khoản thu phát sinh từ hoạt động KQXS thực hiện theo các quy định của luật thuế và phải nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Việc cấp phát cho các dự án đầu tư từ nguồn thu XSMN được thực hiện theo quy định về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư theo quy định. Khi quyết toán ngân sách, địa phương có báo cáo riêng về thu, chi từ nguồn thu KQXS.