Tag Archives: vỡ đường ống nước

by Le Thuy 6 years ago

Thơ chế vỡ đường ống nước ở Hà Nội

Do đường ống, gặp người thi công ẩu. Nên vỡ thường xuyên, chín bận… như đùa. Ta còn em, đôi vòi han Ta còn em, bồn khô nước Do đường ống, gặp người thi công ẩu Nên vỡ thường...