Tag Archives: ly do cua duc bo thang

by Lương Anh Đồng 5 years ago

Lý do cua đực bò thẳng

Có một chàng cua đực đến hỏi nàng cua cái nọ làm vợ. Thấy cua đực có kiểu bò không đụng hàng là… bò thẳng chứ không bò ngang như mọi cua khác, nàng cua cái lấy làm ngưỡng mộ lắm,...