Tag Archives: chờ đợi

by Le Thuy 6 years ago

Đời thiếu gì những lần chờ đợi

Đời này có những chuyện đau đớn đến có lúc tưởng mình không thể nào chống cự được. Nghỉ việc. Phải xa rời một tình yêu. Thôi trọng một người bạn… Nếu tất cả những mất...