Danh ngôn Anh – Việt về cuộc sống

Hai câu danh ngôn nổi tiếng của hai nhà khoa học nổi tiếng

danh ngôn cuộc sống
danh ngôn cuộc sống

1. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.

– Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi anh đã quên những gì anh học ở trường.

– Albert Einstein –

2. To know how to suggest is the great art of teaching. To attain it we must be able to guess what will interest; we must learn to read the childish soul as we might a piece of music. Then, by simply changing the key, we keep up the attraction and vary the song.

– Biết cách gợi ý là nghệ thuật của giảng dạy. Để đạt được nó, chúng ta phải đoán được điều gì sẽ gây hứng thú; chúng ta phải học cách đọc linh hồn con trẻ như chúng ta đọc một bản nhạc. Và rồi, chỉ đơn giản là nhờ đổi điểm nhấn, chúng ta tiếp tục lôi cuốn và biến đổi bài hát.

– Henri Frederic Amiel –

Xem thêm: