Chiêm nghiệm về 8 tính cách của con người

Bài thơ tổng kết 8 tính cách của con người

khoa học dự đoán tính cách
8 kiểu tính cách của con người

1 – Người Hèn:
Người hèn sống phận ngựa, trâu
Người hèn có tính đi đâu cũng luồn
Người hèn ngậm miệng luôn luôn
Người hèn tốt xấu vui buồn mặc bay!


2 – Người Ngay:
Người ngay ngẩng mặt ban ngày
Người ngay nói thẳng chuyện này chuyện kia
Người ngay đâu sợ miệng bia
Người ngay tốt xấu phân chia rõ ràng.


3 – Người Sang:
Người sang phong cách đàng hoàng
Người sang cư xử rõ ràng dưới trên
Người sang thiên hạ biết tên
Người sang luôn biết mình nên làm gì.


4 – Người Gian:
Người gian thập thụt thầm thì
Người gian sau trước chỉ vì mình thôi
Người gian ăn nói lôi thôi
Người gian của bạn của tôi nhập nhằng!


5 – Người Ác:
Người ác sát khí đằng đằng
Người ác bá đạo nhập nhằng Vua Tôi
Người ác vì chỗ mình ngồi
Người ác giết cả bầy tôi lẫn thầy!


6 – Người Tài:
Người tài tâm đức đắp đầy
Người tài không quản khó này khổ kia
Người tài biết việc phân chia
Người tài tính trước hoạ kia phúc này.


7 – Người Ngu:
Người ngu không biết gian ngay
Người ngu lẫn lộn ban ngày ban đêm
Người ngu ân oán hay quên
Người ngu thường thích những tên nịnh thần!


8 – Người Khôn:
Người khôn lợi dụng xa gần
Người khôn phân định cái cần cái không
Người khôn biết cách kể công
Người khôn tính việc vượt sông khi cần.